Jaargang 2015
Nr. 846
Te raadplegen sinds
woensdag 9 mei 2012 9:00
Onderwerp: reserveren van een parkeerplaats t.b.v. het plaatsen van een camper bij het Arsenaal te Grave
Logo Grave
Burgemeester en wethouders van GRAVE,
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verplicht tot het nemen van een verkeersbesluit voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat op wordt gewijzigd,
Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen,
 
OVERWEGENDE:
 • Dat het voor de gemeente Grave belangrijk is toeristen te stimuleren de stad te bezoeken;
 • Dat in het beleidsplan Toerisme en Recreatie van de gemeente Grave is aangegeven dat er wordt gekozen voor een toename en grotere diversiteit van het verblijfstoerisme en een toename van het water-, cultuur-, en evenemententoerisme;
 • Dat er regelmatig toeristen zijn die met campers de gemeente Grave bezoeken;
 • Dat het van belang is parkeervoorzieningen voor campers te faciliteren zodat deze toeristenstroom gewaarborgd blijft en gestimuleerd wordt;
 • Dat binnen de gemeente Grave op dit moment uitsluitend tijdelijke camperparkeerplaatsen gelegen zijn;
 • Dat het op korte termijn wenselijk is meerdere voorzieningen in de vorm van definitieve camperparkeerplaatsen in de gemeente Grave te realiseren;
 • Dat het parkeerterrein bij het Arsenaal te Grave één van de aan te wijzen locaties is waar één parkeerplaats wordt gerealiseerd voor het uitsluitend parkeren van campers;
 • Dat de parkeervoorziening bij het Arsenaal momenteel uitsluitend plaats biedt voor het parkeren van personenauto’s en niet geschikt is voor het plaatsen van campers;
 • Dat de nieuw aan te wijzen camperparkeerplaats bijdraagt als toeristische voorziening binnen de gemeentegrenzen en zodoende de campergebruiker wordt gestimuleerd Grave te bezoeken;
 • Dat het aanwijzen van één camperparkeerplaats niet leidt tot een toename van de parkeerdruk op de betreffende locatie;
 • Dat de betreffende parkeervoorziening in eigendom, beheer en onderhoud is van de gemeente Grave;
 • Dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd met de taakaccenthouder verkeer namens de korpschef van het Regionaal korps Brabant- Oost, District Maas en Leijgraaf en dat deze akkoord gaat met het onderstaande besluit;
 
BESLUITEN:
Op grond van vorenstaande overwegingen tot:
•Het aanwijzen van één parkeervak voor uitsluitend het parkeren van campers op het parkeerterrein bij Arsenaal te Grave door het plaatsen van bord model E08, met daarop vermeld als voertuigcategorie camper, van bijlage 1 van het RVV 1990.
 
 
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Grave,
 
 
 
Dhr. Ing. M. Jansen
Teamleider Infrastructuur, beheer en onderhoud
 
 
MEDEDELINGEN:
Bezwaar
Indien u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u binnen een termijn van zes weken na het verzenden van deze brief een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift dient de datum te bevatten en dient te zijn ondertekend. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en uw adres bevatten, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden waarom u het er niet mee eens bent. Het correspondentieadres is: College van burgemeester en wethouders van Grave Postadres: Postbus 7 5360 AA Grave.
Wij maken u erop attent dat door het indienen van een bezwaarschrift dit besluit niet wordt geschorst! Naast dit bezwaarschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost Brabant, afdeling Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Hierover kunt u meer informatie lezen op de genoemde site, en op www.digid.nl.